Založiť stranu, alebo vyvolať referendum?

 

 

Na presadenie zmeny volebného systému je treba buď založiť nezvyčajnú stranu, ktorá bude mať takéto zásady,

 • Členovia tejto občianskej strany vyberú a navrhnú kandidátov za poslancov (po úspešnom skončení volieb táto strana zanikne).
 • Poslanci, ktorí vzídu z tejto strany, budú povinní presadiť tieto zmeny ústavy (a pripraviť nový volebný systém na princípe navrhovanej priamej demokracie a po ukončenej zmene volebného systému skrátiť volebné obdobie a vypísať nové spravodlivé voľby).
 • Strana nepožiada o štátny príspevok na fungovanie politických strán ( koláč cca 65 mil. € zo štátneho rozpočtu, doteraz cez 300 mil.)
 • Členovia strany sa nebudú uchádzať o žiadnu štátnu funkciu (fleky, korytá a pod.)
 • Strana nebude mať žiadny nehnuteľný majetok. Strana nemôže prijať akýkoľvek finančný dar vyšší ako 500.-EUR, od občana, alebo subjektu raz za rok. (aby sa predišlo korumpovaniu)Myslíme si, že toto je naj čestnejšia a naj demokratickejšia občianska strana, ktorá nemá obdoby, ktorej skutočne ide len a len o zmenu volebného systému ktorá zlepší život väčšine občanom. (cca 85-90%) A dúfame, že aj táto väčšina to podporí, aj napriek odporcom tejto zmeny
 •  
 • Členská základňa
 • Členom strany sa môže stať každý bezúhonný občan SR, starší ako 18 rokov, ktorý súhlasí so zmenou volebného systému a bude sa riadiť ideou strany „Zmena volebného systému“. Členstvo v akejkoľvek inej strane, v združení, akéhokoľvek vyznania a pod. sa nevylučuje. Členom nevzniká povinnosť platiť členské príspevky a členstvo ani k ničomu inému nezaväzuje okrem myšlienky a podpory, svojich kandidátov tejto strany v rámci svojich možností a schopností.
 • Predstavenstvo strany bude minimálne 30 členné. Toto predstavenstvo bude predkladať návrhy členskej schôdzi.
 • Členská schôdza bude rozhodovať nadpolovičnou väčšinou zúčastnených (vzhľadom k očakávanému veľkému množstvu členov, elektronicky)
 • Keďže strana nebude obsadzovať žiadne štátne funkcie, nebude preto treba si deliť žiadne fleky a preto nebudú vznikať žiadne trenice a podobné rozdeľovačky korýt, tak ako to teraz poznáme. Strana bude mať minimálnu činnosť, nepotrebuje stranícke sídla apod., čo je svojím spôsobom unikát. Povinnosť členov je obsadiť čo najviac poslancov do NR SR, ktorí v čo najkratšom čase zmenia volebný systém a vypíšu už nové spravodlivé voľby
 • Kandidáti – Poslanci

Navrhnutí a plénom schválení kandidáti, budú povinní nahrať svoj videosľub a teda záväzok občanom SR, ktorý bude zverejnený na web stránkach, že budú presadzovať v NR SR len zmenu volebného systému v duchu idey tejto občianskej strany. Verejne sa aj ich rodinný príslušníci vzdajú akejkoľvek štátnej funkcie. Dajú verejný písomný súhlas, že v prípade porušenia svojho sľubu, ich občania môžu bez námietky verejne  považovať za zradcov, farizejov, ktorí nie su hodný titulu „Občan Slovenskej republiky“ . Po splnení tejto podmienky strana predloží záväznú kandidátnu listinu na ministerstvo vnútra. Títo kandidáti následne začnú volebnú kampaň, v ktorej sa strana-koalícia a všetci jej členovia budú v rámci svojich možností a schopností snažiť týmto kandidátom pomáhať. Každý poslanec bude presadzovať zmenu volebného systému v duchu tejto idey a to v čo najkratšom čase a následne skrátia volebné obdobie, aby mohli byť vypísané nové voľby, ale už v novom a spravodlivom systéme.

 

Alebo pokúsiť sa  o niečo iné.

Nakoľko založiť a vybudovať občiansku stranu bez oligarchov a ich peňazí je náročné, dlhodobé a ťažké, zaväzujúce,  navrhujeme presadiť zmenu volebného systému referendom