GDPR

POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pred odoslaním tohto kontaktného formulára poskytujete ako dotknutá osoba Občianskemu združeniu „Naše Voľby“   Matuškova 3, Trnava 91701 (ďalej len „OZ “) svoje osobné údaje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) Vám teda ako dotknutej osobe Občianske združenie poskytuje nasledovné informácie:

 • identifikačné údaje: Občianske združenie „Naše Voľby“ Matuškova 3, Trnava 91701, kontaktný email: oz@nasevolby.sk
 • kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu osobných údajov: Miroslav Petre, predseda, e-mail: oz@nasevolby.sk,
 • OZ spracúva Vami poskytnuté osobné údaje na účely zberu evidencie svojich členov, za účelom oboznamovanie sa v dianí OZ, zvolávaní členských schôdzí, online hlasovania apod,
 • doba uchovávania osobných údajov je v prípade osobných údajov v rozsahu, meno, priezvisko, adresa trvalého, pobytu, telefónne číslo, email, rok narodenia,  verejná adresa na Facebooku  (5) rokov od poskytnutia Vašich dát.
 • ako dotknutá osoba máte právo:
 1. požadovať od OZ prístup k svojim osobným údajom podľa Článku 15 Nariadenia,
 2. na opravu osobných údajov podľa Článku 16 Nariadenia,
 3. na výmaz osobných údajov podľa Článku 17 Nariadenia,
 4. na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa Článku 18 Nariadenia,
 5. namietať spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 Nariadenia, a
 6. na prenosnosť osobných údajov podľa Článku 20 Nariadenia,
 • ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa Článku 77 Nariadenia,
 • získavanie osobných údajov prostredníctvom kontaktného formulára nie je zákonnou povinnosťou a nie ste povinní poskytnúť prostredníctvom kontaktného formulára na účely špecifikované vyššie OZ žiadne svoje osobné údaje, pričom pri neposkytnutí osobných údajov nie je možné tento kontaktný formulár OZ odoslať a OZ spracovať.

Návrat na prihláškuPravidlá ochrany osobných údajov

Sme OZ  zamerané na osvetu Demokracie a životného prostredia.  OZ  bude mať prístup k Vašim osobným údajom a to menovite: Miroslav Petre  oz@nasevolby.sk,  ktorý bude  pre Vás aj kontaktnou osobou. Podľa požiadaviek GDPR dbáme na to, aby sme všetky Vaše osobné údaje, spracúvali v súlade s platnými právnymi predpismi. Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov boli pripravené s ohľadom na nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zároveň s ohľadom na zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), ktorý bude neskôr nahradený zákonom 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Nový Zákon“). Pravidlá objasňujú, ktoré osobné údaje vo všeobecnosti zhromažďujeme v rámci našej činnosti a ako tieto údaje používame a chránime.

I. Ktoré údaje spracúvame

Vo všeobecnosti spracúvame len také osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete. Sú to najmä nasledovné osobné údaje:
(a) Identifikačné údaje
Medzi identifikačné údaje zaraďujeme najmä meno, priezvisko, vek, adresu kde bývate, telefóne číslo, emailová a Facebookovú adresu.
(b) Kontaktné údaje
Medzi kontaktné údaje zaraďujeme najmä telefónne číslo, adresu elektronickej pošty vrátane IP a Váš verejný profil na www.facebook.com. Tieto údaje zbierame výhrade pre potreby  O.Z. za účelom oboznamovanie sa v dianí O.Z, zvolávaní členských schôdzí, online hlasovania apod,

Nespracúvame IP adresy a cookies.

(e) Údaje zahrnuté v komunikácii
II. Ako údaje používame a účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje  zhromažďujeme a využívame v súlade a na základe platných právnych predpisov, uzatvorenej zmluvy a/alebo dobrovoľne udelených súhlasov a oprávnených záujmov na viacero účelov, a to najmä za účelom komunikácie s Vami, informovania Vás o našej činnosti, ale aj za účelom celej činnosti O.Z. Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné, nemáte žiadnu zákonnú povinnosť nám tieto údaje poskytnúť. Miera osobných údajov, ktoré nám poskytnete záleží na Vás. Vo všeobecnosti platí, že o čo lepšie Vás spoznáme o to ľahšie Vás vieme zapájať do aktivít, ktoré sú vo Vašom okolí a ktoré by Vás mohli zaujímať. Ak sa však rozhodnete niektoré informácie s nami nezdieľať, budeme to rešpektovať. Niektoré Vaše osobné údaje môžeme aj zverejniť, napríklad v rámci transparentného účtu sú viditeľné názvy účtov prispievateľov, alebo v rámci našich Facebokových aktivít môžeme za účelom lepšej organizácie poskytnúť priamy kontakt na organizátorov či dobrovoľníkov. Vaše údaje však zverejníme len v nevyhnutnej miere a vždy dôsledne zvažujeme či zverejnenie je naozaj potrebné a zákonné.

III. Ako môžete nakladať s Vašimi údajmi

Ako dotknutá osoba máte v stanovenom rozsahu právo rozhodovať o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi. Uplatniť nižšie uvedené práva môžete kontaktovaním člena
O.Z. Miroslava Petre prostredníctvom e-mailu na adrese: oz@nasevolby.sk. Budeme sa Vám snažiť odpovedať čo najskôr, vždy Vám však odpovieme najneskôr do jedného mesiaca od Vašej žiadosti. V prípade pochybnosti o Vašej totožnosti Vás môžeme požiadať, o dodatočné overenie Vašej totožnosti na základe platných právnych predpisov ako sú Zákon, resp. od 25.5.2018 Nariadenie a Nový Zákon Vám zabezpečujú najmä:

(a) Právo na prístup
Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a pokiaľ tomu tak je, získať kópiu týchto údajov a dodatočné informácie vyplývajúce z § 28 Zákona, resp. neskôr čl. 15 Nariadenia a § 21 Nového Zákona. V prípade, že o Vás získavame veľké množstvo údajov, môžeme od Vás požadovať, aby ste špecifikovali svoju požiadavku na okruh konkrétnych údajov, ktoré o Vás spracúvame.

(b) Právo na opravu
K tomu, aby sme o Vás neustále spracúvali len aktuálne osobné údaje potrebujeme, aby ste nám ich zmenu oznámili čo najskôr ako nastane. V prípade, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, máte právo požadovať ich opravu, ktorú na základe Vašej žiadosti vykonáme.

(c) Právo na výmaz
Ak budú naplnené podmienky § 17 Zákona, resp. neskôr článku 17 Nariadenia a § 23 Nového Zákona, môžete požadovať výmaz Vašich osobných údajov. O výmaz preto môžete žiadať napríklad ak ste odvolali Váš súhlas so spracúvaním, úspešne namietli náš oprávnený záujem a neexistuje iný právny základ spracúvania, alebo v prípade, že Vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, alebo sa pominul účel, na ktorý sme Vaše osobné údaje spracúvali a nespracúvame ich za iným kompatibilným účelom. Vaše údaje však nevymažeme, ak sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

(d) Právo na obmedzenie spracúvania
Ak budú naplnené podmienky § 28 Zákona, resp. neskôr článku 18 Nariadenia a § 24 Nového Zákona, môžete od nás požadovať, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov. O obmedzenie preto môžete žiadať napríklad, počas toho ako namietate správnosť spracúvaných údajov alebo v prípade, že je spracúvanie nezákonné a Vy si neželáte, aby sme údaje vymazali, ale potrebujete, aby ich spracúvanie bolo obmedzené počas toho ako si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje naďalej spracúvame ak existujú dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

(e) Právo na prenosnosť
Ak je spracúvanie založené na Vašom súhlase alebo vykonávané za účelom plnenia s Vami uzatvorenej zmluvy a zároveň vykonávané aizovanými prostriedkami, máte právo od nás obdržať Vaše osobné údaje, ktoré sme od Vás získali v bežne používanom strojovo čitateľnom formáte. Ak o to budete mať záujem a bude to technicky možné, Vaše osobné údaje prenesieme priamo k inému prevádzkovateľovi. Toto právo nebude možné uplatniť na spracúvanie vykonávané z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci.

(f) Právo namietať voči spracúvaniu
Ak spracúvame Vaše osobné údaje z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov či oprávnených záujmov tretej strany, máte právo namietať voči takémuto spracúvaniu. Na základe Vašej námietky spracúvanie osobných údajov obmedzíme a pokiaľ nepreukážeme závažné oprávnené dôvody spracúvania, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, osobné údaje naďalej spracúvať nebudeme a Vaše osobné údaje vymažeme. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu. Po vznesení námietky Vaše osobné údaje už na tento účel spracúvať nebudeme.

(g) Právo podať sťažnosť
Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Zákonom, resp. neskôr Nariadením či Novým Zákonom, máte právo podať sťažnosť na jeden z príslušných dozorných orgánov, najmä v členskom štáte Vášho obvyklého pobytu, miesta výkonu práce alebo v miesta údajného porušenia. Pre územie Slovenskej republiky je dozorným orgánom Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

(h) Právo odvolať súhlas
Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na už vykonané spracúvanie.

IV. Ako údaje zdieľame

Vaše osobné údaje nezdieľame s nikým. Nemáme žiadne osoby, ktoré by Vaše osobné údaje spracúvali za nás. Pri našich aktivitách však využívame bežne dostupné nástroje spracúvania a zdieľania dát ako napr. Google Forms, Gmail,Google Drive, You Tube a podobne, ktoré môžu obsahovať aj Vaše osobné údaje. Vždy dbáme na to, aby prístup k Vašim osobným údajom mal len úzky okruh ľudí a overených partnerov.

V. Odkiaľ máme Vaše údaje

Osobné údaje, ktoré spracúvame získavame priamo od Vás z Vašej záväznej prihlášky. alebo z nášho pozorovania Vašej činnosti pri našej komunikácii a spolupráci.

VI. Ako dlho a kde údaje uchovávame

Vaše osobné údaje uchovávame do skončenia účelu v bode 2, avšak najneskôr do odvolania súhlasu.

VII. Zmeny týchto pravidiel

Znenie týchto Pravidiel sme oprávnení z času na čas zmeniť, najmä za účelom zapracovania legislatívnych zmien, či zmien účelu a prostriedkov spracúvania. Vaše práva vyplývajúce z týchto pravidiel alebo príslušných právnych predpisov však neobmedzíme. V prípade, že dôjde k zmenám pravidiel spôsobilým ovplyvniť Vaše práva, vhodným spôsobom Vás nato s dostatočným predstihom upozorníme.
 
Ďakujem za pozornosť a rešpektovanie.
Miroslav Petre.


    Návrat na hlavnú stránku