Vznik strany

Vážení občania, na vznik novej politickej strany je potrebných 10 000 podpisov.

Nechceme vládnuť, ani spravovať krajinu, ako to chceme my.  To budú robiť tí, čo budú ozajstní nedosadení odborníci a budú ručiť  nie len svojim majetkom a svojim svedomím, tak ako si to želajú občania a nie sponzori. Chceme len zmeniť tento zlý volebný systém za lepší. Aby aj občania mohli jednoduchým spôsobom navrhovať a rušiť zákony, čím by obmedzili absolútnu moc poslancov. Pokiaľ si aj Vy myslíte, že táto občianska strana ktorá sa zakladá iba za jediným účelom a to na zmenu volebného systému je dôležitá a potrebná, tak Vás chceme požiadať o podporu pri zbieraní týchto podpisov na založenie tejto našej spoločnej strany. 
Ak máte možnosť vytlačiť tento Podpisový hárok a vyzbierať na ňom podpisy občanov so súhlasom na založenie novej strany a zaslanie na našu adresu, budeme Vám vďační za Vašu prácu ktorú robíte za lepšie Slovensko bez nároku na odmenu, tak ako to robíme aj my. Sme bežní občania. (nie politici, ani úradníci platení štátom) Robíme to ako koníček pre dobrý pocit a nie za účelom získania moci a zbohatnutia ako väčšina tých ktorí idú do politiky. 
 
Pokiaľ nemáte možnosť vytlačiť Podpisový hárok alebo  Upútavka  tak  skúste pozrieť kde je  Možnosť podpísať alebo Napíšte nám nám.
Pokiaľ chcete aj Vy podieľať sa na spoločnom diele, máte možnosť sa Pridať.
 
Dajte nám vedieť o Vašej aktivite, kde je možnosť podpísať sa. Uvítame sympatizantov a dobrovoľníkov, ktorým neviem zaplatiť, ani ponúknuť žiadnu štátnu funkciu.
Ak máte možnosť prispieť s grafickými a podobnými príspevkami, popr. naprogramovanie Demo verzie nového volebného systému a pod. pomôcok, tak Vám budeme povďační.
Ak aj Vám záleží na zmene volebného systému – pomôžte.
 
Ďakujeme.

Prípravný výbor.


Keďže nie je možné podpisovať elektronicky (podľa § 33 ods. 2 zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“) sa právne úkony vykonávané orgánom verejnej moci, fyzickými osobami a právnickými osobami podľa tohto zákona vykonávajú výlučne v listinnej podobe, ak tento zákon neustanovuje inak. Zoznam občanom, ktorí súhlasia so vznikom politickej strany podľa § 6 ods. 4 písm. a) zákona o politických stranách sa nepredkladá v elektronickej podobe, a preto ho nemožno podpísať elektronicky je potrebné podpisy dodať iba v listinnej podobe.
 
§6 
Vznik strany
(1) Strana vzniká dňom zápisu strany do registra strán (ďalej len „registrácia strany“).
 (2) Návrh na registráciu strany podáva prípravný výbor ministerstvu.
(3) Návrh musí byť písomný, podpísaný každým členom prípravného výboru a pravosť podpisov musí byť osvedčená.1) V návrhu musia byť uvedené mená, priezviská, rodné čísla, adresy trvalého pobytu všetkých členov prípravného výboru a musí byť uvedené, kto z členov prípravného výboru je splnomocnencom.
(4) K návrhu musia byť priložené tieto doklady:
zoznam občanov, ktorí súhlasia, aby strana vznikla;
tento zoznam musí podpísať najmenej 10 000 občanov a každý občan musí uviesť svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a číslo občianskeho preukazu (ďalej len „zoznam občanov“),
Na súhlas so založením strany Ministerstvo vnútra vyžaduje okrem Mena, Priezviska,  Adresy aj číslo Občianskeho preukazu. Samotné číslo OP  nie je možné použiť na uzatvorenie žiadneho aktu uzavretia zaväzujúcej zmluvy, dohody  apod. pokiaľ sa osobne nepreukážete svojim vlastným občianskym preukazom teda preukázanie identity na fotografii, na základe ktorého si ho Vás druhá zmluvná strana overí. Číslo občianskeho preukazu teda nie je nikomu nič platné. A preto sa netreba obávať zneužitia. Inak by Ministerstvo vnútra Číslo OP nevyžadovalo na tisícoch hárkoch pri zberoch podpisov.

 

Vážení občania.

3.8.2018 Ministerstvo vnútra zaregistrovalo a zverejnilo

Oznámenie prípravného výboru politickej strany so začatím zbierania
podpisov za účelom registrácie politickej strany s názvom Naše Voľby
 
Odteraz môžete zbierať podpisy. 
Ďakujeme Vám