Akú demokraciu?

Dôvodová správa:

Na Slovensku máme vyše 30 rokov neosvedčenú zastupiteľskú demokraciu (diktatúru), kde 150 „poslancov“ beztrestne niekým riadených rozhoduje o všetkých 5.5 mil. občanov Slovenska, ako majú žiť. 

Teda väčšina sa prispôsobuje menšine, ale demokracia – vláda ľudu od samého vzniku znamená, že menšina sa prispôsobuje väčšine

 

Je tento spôsob zastupiteľskej demokracie naozaj demokratický?

Dnešný stavZastupiteľská demokracia.(diktatúra) 

 • Do parlamentu sa môžu voliť len politické strany, ktoré podmiečne navrhujú svojich kandidátov za poslancov. Voliť môžeme len jednu stranu a v nej  max. 4 kandidátov, iného kandidáta z inej strany už nemožno voliť (omedzenie volebného práva). Volič si môže vybrať len na základe jednej politickej strany, nie na základe odbornosti alebo sympatií. Občan je nútený sa politicky rozhodnuť, ktorú politickú stranu. (protiústavné?) Výsledok je, že veľa poslancov sa vyšplhá po chrbte politickej strany, tí potom  zradia stranu a voličov a robia si čo chcú a to pod rúškom nešťastného článku č. 73 ústavy. Na činnosť týchto politických strán štát doteraz už prispel sumou stovkami mil. EUR vďaka hlasom, získaným pri voľbách.     
 • 1 volebný obvod = celé Slovensko = cca 4.4 miliónov voličov, poslanec sa nedokáže stretnúť ani jeden krát za volebné obdobie so všetkými občanmi, teda nemôže ich informovať a ani nemôže od nich prijímať ich požiadavky. Telefonicky sa spojiť s poslancom nie je možné, na emaily nie su schopný odpovedať. Pri 4.4. mil. voličov to ani nie je možné.
 • Zákony môžu vznikať jedine v Parlamente Ú-SR, čl.72. Občania teda prakticky (okrem drahej petície podpísanej 350 000 občanmi) nemajú možnosť predkladať zákony a nemajú ani možnosť zákony rušiť, tak ako to môžu robiť občania vo Švajčiarsku, vďaka ich volebnému systému.
 • U nás, poslanec mandát vykonáva osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. Ú-SR, čl. 73. Poslanec sa teda správa tak, ako uzná za vhodné a vlastným  občanom sa za nič nezodpovedá – je za to netrestateľný a neodvolateľný. A výsledok. Ľudovo povedané. „Kde je moc, tam je korupcia= skazenosť 

Výsledok tejto zastupiteľskej demokracie (diktatúry) poznáme na základe 30 ročnej skúsenosti práce poslancov všetkých možných politických strán a ideológií, ktorí navrhli a prijali také zákony, ktoré uviedli našu krajinu do stavu, že:

 • Korupcia spolu s čiernou a šedou ekonomikou pripravuje našu krajinu každým rokom  o cca  9 mld. EUR. 
 • Dlh krajiny cez 65 mld.EUR, v prepočte na hlavu každého občana SR už presiahol   10 000,-EUR a naďalej rastie.
 • V našej krajine žije takmer 80% občanov od výplaty do výplaty
 • Naša krajina už nie je potravinovo sebestačná (a nie len potravinovo) a musí dovážať viac ako 70% toho, čo si predtým dokázala sama zabezpečiť.
 • Naša krajina je iba veľmocou pre montáž automobilov pre zahraničné automobilky a logistickými centrami, postavenými na úrodnej pôde, na ktorej  už nie je možné zabezpečiť potravinovú sebestačnosť SR.
 • Naša krajina má pravdepodobne najviac zahraničných obchodných reťazcov na počet obyvateľov a najväčším odbytiskom zahraničných potravín (denne dovoz cca 700 kamionov).
 • Naša krajina prostredníctvom vybraných privatizérov vypredala takmer väčšinu štátnych fabrík zahraničným kupcom. V ktorých teraz už nepracujeme pre spoločný štát, ale pre zahraničných majiteľov. Výpadok týchto príjmov a teda sanovanie ekonomiky štát musí vykrývať zahraničnými úvermi (cez 65 miliárd EUR a chystajú sa ďalšie úvery) a všemožnými vysokými daňami, aby štát ako tak mohol fungovať v núdzovom režime. V prípade podobných nešťastí ako je COVID 19, alebo prírodných katastrof, ktoré môžu kedykoľvek nastať, si naša krajina opäť na záchranu bude musieť zvýšiť dane, alebo požičať, ale s úrokom. Pôžičkami sa blíži stav, že naša krajina to nebude mať čím splatiť a tak sa viac priblíži k exekúcii mocností do ich správy. To znamená strata suverenity našej krajiny a jej historickej identity, vydieraním zahraničnými veriteľmi apod.
 • Z toho vyplýva, že takmer väčšina ziskov u nás a našimi občanmi vyprodukovaných sa odlieva do zahraničia,  čím pomáhame posilňovať zahraničný kapitál a nie náš a to vďaka úmyselne deravým zákonom, vytvorenými našimi poslancami. Eurofondy nám prideľované, ani zďaleka nenahradzujú tieto straty z našich fabrík. Pomer výdaja zo SR a príjem do SR je cca 4,2 : 2,2  (výdaj do EÚ : príjem z EÚ) 
 • Máme jednu z najhorších zdravotných starostlivostí. Naše školstvo sa nevie dostať z chaosu. Životné prostredie vo veľmi zlom stave. Zanedbané investície do infraštruktúry apod. Vysoké školy produkujú veľké množstvo jalových absolventov, ktorí sa nevedia zamestnať v odbore, ktorý vyštudovali. A niektorí absolventi odchádzajú do zahraničia tvoriť HDP pre cudzie krajiny, na úkor spoločného prínosu  a na náklady všetkých občanov.
 • Dôchodci a invalidi patria ku skupine prežívajúcich občanov a pod…
 • Takmer všetky politické strany o tom vedia, chcú to odstrániť keďže to majú vo svojich kolosálnych programoch, len sa im to akosi nedarí zmeniť k lepšiemu, žiaľ menia to vždy k horšiemu.

 Spoluobčania, dá sa skôr ovplyvniť 150 poslancov, alebo 4.4 miliónov voličov?

 Podklad k vykonávacím predpisom:

R I E Š E N I E

Pre toto a veľa iného zla v našej krajine, vytvoreného zastupiteľskou demokraciou (diktatúrou) za posledných 30 rokov rôznymi vládnucimi stranami a politikmi, navrhujeme ústavnou cestou túto neosvedčenú zastupiteľskú demokraciu (diktatúru) doplniť  priamou demokraciou.   

1.

 • Vytvoriť na Slovensku 150 volebných obvodov = 150 priamo volených poslancov (1 okres cca 0-5 poslancov), kde je zaručený blízky, osobný a pravidelný kontakt poslanca s voličmi (cca 27 000 voličov na jedného poslanca), ktorí ho majú vo svojom okolí a konečne budú mať možnosť sa s ním pravidelne stretávať v jeho obvode s jeho občianským tímom, čo doteraz je technicky takmer nemožné. Takto sa dosiahne spravodlivé zastúpenie všetkých voličov v každom meste a okrese v NR SR  a pravidelný priamy kontakt so svojim poslancom a teda jeho kontrola.
 
 

 

 

2.

 • Poslanci vzídu zo spravodlivých volieb v jednotlivých obvodoch, kde bude zaručená spoločná volebná kampaň všetkých občianskych kandidátov, za úplne rovnakých podmienok ako pre majetných, tak i pre nemajetných kandidátov, kde vonkajšie ovplyvňovanie bude zakázané. (podmienka na kampaň: napr. 500   podpisov vo svojom obvode,  trvalý pobyt 3 roky, poplatok (kaucia) na spoločnú kampaň napr. cca 5 000,-€, program , životopis) Títo budú robiť spoločnú  volebnú kampaň po všetkých obciach a mestách svojho obvodu (27 tisíc voličov). Akákoľvek iná kampaň bude mať za následok vylúčenie kandidáta. 
 • Z tejto volebnej kampane bude povinným elektronickým hlasovaním (mobilom, terminálom) zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov vo svojom obvode, ktorý sa stane poslancom NR SR.
 • Tento poslanec môže byť neodkladne odvolateľný, opäť povinným elektronickým hlasovaním min 60-70% voličov (interval)..
 
 
 

3.

 • Tento poslanec bude pracovať tak, ako doteraz, (výbory, interpelácie…} bude navyše povinný zvolávať a manažovať pravidelné mítingy s voličmi napr. v športových halách, kde sa vmestí čo najviac záujemcov a ostatní priebeh môžu sledovať napr. Youtube  a na týchto stretnutiach sa budú väčšinovým spôsobom prijímať kvalifikované požiadavky od občanov. Zároveň poslanec bude oboznamovať svojich voličov s požiadavkami ostatných voličov z iných obvodov a informovať o dianí v NR SR. (podobné mestskému zastupiteľstvu)
 • Kvalifikované požiadavky, alebo návrhy zákonov ktoré budú schválené väčšinou prítomných na mítingu (Miestne hlasovanie), budú poslancom zapísané do systému. A následne sa bude musieť k ním elektronicky  oboznámiť a vyjadriť (napr. do troch dní) všetkých zvyšných cca 27 000 voličov v obvode.
 • Pokiaľ bude viac ako 51% voličov v danom obvode za presadenie tejto požiadavky, (Celoobvodové hlasovanie) tak táto požiadavka (obmedzený počet) sa aicky  prenáša do národného systému (zvyšných 149 obvodov, ak sa ich to týka).
 • Pokiaľ táto pripomienka získa podporu viac ako 51% všetkých voličov v SR (pri závažných otázkach ohrozenia existencie štátu apod. 70-90% všetkých voličov), (Viac obvodové hlasovanie) tak túto pripomienku sú povinní poslanci spracovať vo výboroch a pod. Následne posunúť túto pripomienku legislatívcom, ÚS, medzirezortné pripomienkovanie, odborná verejnosť a pod. Tak, ako teraz vznikajú zákony, aby pripravili z tejto občianskej požiadavky demokraticky vzniklej na mítingu návrh zákona. (keďže občania ktorí navrhli a presadili návrh nemusia byť odborne a právne zdatní)
 • Následne o tomto návrhu zákona bude elektronicky hlasovať povinne 4.4 mil. voličov, (Celoštátne hlasovanie) vrátane poslancov (poslanecký hlas = občiansky hlas).
 • Pokiaľ bude väčšina voličov SR za prijatie tohto zákona, tak tento zákon sa uverejní v zbierke zákonov a stáva sa účinným.
 • Takýmto spôsobom by vznikali občianske zákony, čo doteraz nie je možné. (teraz referendum, alebo presvedčenie 76 poslancov o občianskom návrhu pre bežného občana je takmer nemožné, čl. 73 Ústavy)
 • Týmto spôsobom by boli aj rušené, občanom nevyhovujúce zákony, ktoré boli pred tým prijaté vládou a poslancami.(čl. 72 ústavy), Ostatné dôležité zákony na smerovanie krajiny budú poslanci konzultovať so svojimi voličmi a ich návrhy budú presadzovať, čo doteraz tiež nie je možné. 
 • Touto zmenou sa teda obmedzí politická moc do takej miery, aby už nebol záujem akéhokoľvek vysokého štátneho politika korumpovať, keďže nakoniec o každom zákone aj tak môžu rozhodnúť občania, čo doteraz nie je umožnené.(čl. 73 ústavy) Okrem iného, štát pomocou celoštátneho hlasovania všetkých občanov na celospoločenskú otázku (pravdivý prieskum a zadarmo, anketa) dostane pravdivú odpoveď všetkých občanov a nie ako to teraz poznáme z rôznych manipulovaných ankiet a prieskumov na vzorke 1 000 respondentov.
 • Tento systém s miernymi zmenami sa použije aj pre povinné voľby na komunálnej úrovni, VÚC, EÚ, ako aj na volenie vysokých štátnych úradníkov. (na návrh stavovských združení, komôr a pod. ktoré si budú navrhovať kandidátov, poslanci budú preverovať, vypočúvať kandidátov a voličom odporúčať na zvolenie vhodného kandidáta na ministra, generálneho prokurátora, predsedu ústavného a najvyššieho súdu, policajného prezidenta, predseda NKÚ, ÚVO, riaditeľa RTVS……,aby už konečne rozhodovali občania a nie bohatí sponzori cez svojich poslancov  vo svoj prospech).
 • Keďže už konečne máme mID (Občiansky preukaz v mobile = KEP, kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý nahrádza aj notára), čo je nevyhnutné k overeniu totožnosti voliča, tak je možné všetky tieto hlasovania realizovať kedykoľvek a takmer zadarmo (dnešné klasické hlasovania stoja cca 12 mil. EUR)
 
                                           

 

 

 

Ako túto zásadnú zmenu uskutočniť?

 Keďže terajší politici o takúto zmenu prirodzene nemajú záujem a budú sa jej zavedeniu všemožne brániť, nájdu si množstvo vyhovoriek ako to nie je možné, akí sú ľudia neschopní atď. len aby neprišli o svoju moc a korytá, tak túto zmenu môžu uskutočniť občania, avšak nie vzburou, ale dodržaním ústavných krokov. Sú dve možnosti.

 

Založiť občiansku stranu podľa tejto iniciatívy. 

alebo

Iniciovať petíciu vyzbieraním 350 000 podpisov na vypísanie referenda.

 

 

 

Vážení spoluobčania,

pokiaľ si myslíte, že toto je správna a čistá cesta ku skutočnej zmene ako pomôcť väčšine občanom k lepšiemu životu, aby občania rozhodovali sami za seba a nenechali sa ďalších 30 rokov zastupovať a nechať si diktovať vôľu nejakých „150“ poslancov  o tom ako má žiť 5.5 mil. občanov, pridajte sa k tejto iniciatíve v rámci svojich možností a schopností dobrovoľnou a nenásilnou formou, nie ako v klasických stranách. 

 

 

292339 
Návštevníkov