Zastupiteľská, alebo priama demokracia?

Na Slovensku máme 28 rokov neosvedčenú zastupiteľskú demokraciu, kde 150 „poslancov“ niekým riadených rozhoduje o všetkých 5.5 mil. občanov Slovenska, ako majú žiť. 

Teda väčšina sa prispôsobuje menšine, ale demokracia – vláda ľudu od samého vzniku znamená, že menšina sa prispôsobuje väčšine

 

Je tento spôsob zastupiteľskej demokracie naozaj demokratický?

Dnešný stavZastupiteľská demokracia.

 • Do parlamentu sa môžu voliť len politické strany, ktoré navrhujú svojich kandidátov za poslancov. Voliť môžeme len jednu stranu a v nej  max. 4 kandidátov, iného kandidáta z inej strany už nemožno voliť (omedzenie volebného práva). Volič si môže vybrať len na základe jednej politickej príslušnosti, nie na základe odbornosti alebo sympatií. Občan je nútený sa politicky rozhodovať. Na činnosť týchto politických strán štát doteraz už prispel sumou cez 300 mil. EUR vďaka hlasom, získaným pri voľbách.
 • 1 volebný obvod = celé Slovensko = cca 4.4 miliónov voličov, poslanec sa nedokáže stretnúť ani jeden krát za volebné obdobie so všetkými občanmi, teda nemôže ich informovať a ani nemôže od nich prijímať ich požiadavky. Telefonicky sa spojiť s poslancom nie je možné, na emaily nie su schopný odpovedať. Pri 4.4. mil. voličov to ani nie je možné.
 • Zákony môžu vznikať jedine v Parlamente Ú-SR, čl.72. Občania teda prakticky (okrem drahej petície podpísanej 350 000 občanmi) nemajú možnosť predkladať zákony a nemajú ani možnosť zákony rušiť, tak ako to môžu robiť občania vo Švajčiarsku, vďaka ich volebnému systému.
 • U nás, poslanec mandát vykonáva osobne podľa svojho svedomia a presvedčenia a nie je viazaný príkazmi. Ú-SR, čl. 73. Poslanec sa teda správa tak, ako uzná za vhodné a vlastným  občanom sa za nič nezodpovedá – je za to netrestateľný a neodvolateľný. A výsledok. Ľudovo povedané. „Kde je moc, tam je korupcia= skazenosť 

Výsledok tejto zastupiteľskej demokracie poznáme na základe 28 ročnej skúsenosti práce poslancov všetkých možných politických strán a ideológií, ktorí navrhli a prijali také zákony, ktoré uviedli našu krajinu do stavu, že:

 • Korupcia spolu s čiernou a šedou ekonomikou pripravuje našu krajinu každým rokom  o cca  9 mld. EUR. 
 • Dlh krajiny cez 44 mld.EUR, v prepočte na hlavu každého občana SR už presiahol   8 000,-EUR a naďalej rastie.
 • V našej krajine žije takmer 80% občanov od výplaty do výplaty
 • Naša krajina už nie je sebestačná a musí dovážať viac ako 70% toho, čo si predtým dokázala sama zabezpečiť.
 • Naša krajina je iba veľmocou pre montáž automobilov pre zahraničné automobilky a logistickými centrami, postavenými na úrodnej pôde, na ktorej  už nie je možné zabezpečiť potravinovú sebestačnosť SR.
 • Naša krajina má pravdepodobne najviac zahraničných obchodných reťazcov na počet obyvateľov a najväčším odbytiskom zahraničných potravín (denne dovoz cca 700 kamionov).
 • Naša krajina prostredníctvom vybraných privatizérov vypredala takmer väčšinu štátnych fabrík zahraničným kupcom. V ktorých teraz už nepracujeme pre spoločný štát, ale pre zahraničných majiteľov. Výpadok týchto príjmov a teda sanovanie ekonomiky štát musí vykrývať zahraničnými úvermi  (cez 44 miliárd EUR a chystajú sa ďalšie úvery) všemožnými vysokými daňami, aby štát ako tak mohol fungovať v núdzovom režime. V prípade podobných nešťastí ako je COVID 19, alebo prírodných katastrof, ktoré môžu kedykoľvek nastať, si naša krajina opäť na záchranu bude musieť zvýšiť dane, alebo požičať, ale s úrokom. Pôžičkami sa blíži stav, že naša krajina to nebude mať čím splatiť a tak sa viac priblíži k exekúcii mocností do ich správy. To znamená strata suverenity našej krajiny a jej historickej identity apod.
 • Z toho vyplýva, že takmer väčšina ziskov u nás a našimi občanmi vyprodukovaných sa odlieva do zahraničia,  čím pomáhame posilňovať zahraničný kapitál a nie náš a to vďaka úmyselne deravým zákonom, vytvorenými našimi poslancami. Eurofondy nám prideľované, ani zďaleka nenahradzujú tieto straty z našich fabrík. Pomer výdaja zo SR a príjem do SR je cca 4,2 : 2,2  (výdaj do EÚ : príjem z EÚ) 
 • Máme jednu z najhorších zdravotných starostlivostí. Naše školstvo sa nevie dostať z chaosu. A vysoké školy produkujú veľké množstvo jalových absolventov, ktorí sa nevedia zamestnať v odbore, ktorý vyštudovali. A schopní absolventi odchádzajú do zahraničia na úkor spoločného prínosu na náklady všetkých občanov.
 • Dôchodci a invalidi patria ku skupine prežívajúcich občanov a pod…
 • Takmer všetky politické strany o tom vedia, chcú to odstrániť keďže to majú vo svojich programoch, len sa im to akosi nedarí zmeniť k lepšiemu, žiaľ zmenia to vždy k horšiemu.

 Spoluobčania, dá sa skôr ovplyvniť 150 poslancov, alebo 4.4 miliónov voličov?

R I E Š E N I E

Pre toto a veľa iného zla v našej krajine, vytvoreného zastupiteľskou demokraciou za posledných 28 rokov rôznymi vládnucimi stranami a politikmi, navrhujeme ústavnou cestou túto neosvedčenú zastupiteľskú demokraciu nahradiť priamou demokraciou.   

1.

 • Vytvoriť na Slovensku 150 volebných obvodov = 150 priamo volených poslancov (1 okres cca 1-5 poslancov), kde je zaručený blízky kontakt poslanca s voličmi (cca 27 000 voličov na jedného poslanca), ktorí ho majú vo svojom okolí a konečne budú mať možnosť sa s ním pravidelne stretávať v jeho obvode s jeho občianským tímom, čo doteraz je technicky takmer nemožné. Takto sa dosiahne spravodlivé zastúpenie všetkých voličov v každom okresu v NR SR.
 
 

 

 

2.

 • Poslanci vzídu zo spravodlivých volieb v jednotlivých obvodoch, kde bude zaručená spoločná volebná kampaň všetkých kandidátov, za úplne rovnakých podmienok ako pre majetných, tak i pre nemajetných kandidátov. (podmienka na kampaň: napr. 500   podpisov vo svojom obvode,   poplatok na spoločnú kampaň cca 5 000,-€, program , životopis) Títo budú robiť spoločnú volebnú kampaň po všetkých obciach a mestách svojho obvodu. Akákoľvek iná kampaň bude mať za následok vylúčenie kandidáta. Tento systém s miernymi zmenami sa použije aj pre povinné voľby na komunálnej úrovni, VÚC, EÚ, ako aj na volenie vysokých štátnych úradníkov. (na návrh stavovských združení poslanci budú vypočúvať a voličom odporúčať na zvolenie vhodného kandidáta na generálneho prokurátora, predsedu ústavného a najvyššieho súdu, policajného prezidenta, predseda NKÚ, ÚVO, riaditeľa RTVS……)
 • Z tejto volebnej kampane bude povinným elektronickým hlasovaním (mobilom, terminálom) zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov vo svojom obvode.
 • Tento poslanec môže byť neodkladne odvolateľný, opäť povinným elektronickým hlasovaním min 60-90% voličov (interval). Čoskoro budeme mať OP (Občiansky preukaz) (EZP, elektronický zaručený podpis), aj v mobile čo je nevyhnutné k overeniu totožnosti voliča.
 
 
 

3.

 • Tento poslanec bude pracovať tak, ako doteraz,  bude navyše povinný zvolávať a manažovať pravidelné mítingy s voličmi napr. v športových halách, kde sa vmestí čo najviac záujemcov a ostatní priebeh môžu sledovať napr. You tube, pre tých čo sa nemôžu dostaviť a na týchto stretnutiach sa budú väčšinovým kvalifikovaným spôsobom prijímať požiadavky od občanov. (Miestne hlasovanie)  Zároveň poslanec bude oboznamovať svojich voličov s požiadavkami ostatných voličov z iných obvodov a informovať o dianí v NR SR. (podobné mestskému zastupiteľstvu)
 • Kvalifikované požiadavky, alebo návrhy zákonov ktoré budú schválené väčšinou prítomných na mítingu, budú poslancom zapísané do systému. A následne sa bude musieť k ním elektronicky  oboznámiť a vyjadriť (napr. do troch dní) všetkých zvyšných cca 27 000 voličov v obvode.
 • Pokiaľ bude viac ako 51% voličov v danom obvode za presadenie tejto požiadavky,( Celoobvodové hlasovanie) tak táto požiadavka sa automaticky prenáša do národného systému (zvyšných 149 obvodov, ak sa ich to týka).
 • Pokiaľ táto pripomienka získa podporu viac ako 51% všetkých voličov v SR (pri závažných otázkach ohrozenia existencie štátu apod. 70-90% všetkých voličov), (Viac obvodové hlasovanie) tak túto pripomienku sú povinní poslanci spracovať vo výboroch a pod. Následne posunúť túto pripomienku legislatívcom, medzirezortné pripomienkovanie, odborná verejnosť a pod. Tak, ako teraz vznikajú zákony, aby pripravili z tejto občianskej požiadavky demokraticky vzniklej na mítingu návrh zákona. (keďže občania ktorí navrhli a presadili návrh nemusia byť odborne a právne zdatní)
 • Následne o tomto návrhu zákona bude elektronicky hlasovať povinne 4.4 mil. voličov, (Celoštátne hlasovanie) vrátane poslancov (poslanecký hlas = občiansky hlas).
 • Pokiaľ bude väčšina voličov SR za prijatie tohto zákona, tak tento zákon sa uverejní v zbierke zákonov a stáva sa účinným.
 • Takýmto spôsobom by vznikali občianske zákony, čo doteraz nie je možné. (teraz referendum, alebo presvedčenie 76 poslancov o občianskom návrhu pre bežného občana je takmer nemožné)
 • Týmto spôsobom by boli aj rušené, občanom nevyhovujúce zákony, ktoré boli pred tým prijaté vládou a poslancami.(čl. 72 ústavy), Ostatné smerovanie krajiny a zákony budú poslanci konzultovať so svojimi voličmi a ich návrhy budú presadzovať, čo doteraz tiež nie je možné. 
 • Touto zmenou sa teda obmedzí poslanecká moc do takej miery, aby už nebol záujem akéhokoľvek poslanca korumpovať, keďže nakoniec aj tak môžu rozhodnúť občania, čo doteraz nie je umožnené.(čl. 73 ústavy)
 
                                           

 

 

 

Ako túto zásadnú zmenu uskutočniť?

 Keďže terajší politici o takúto zmenu prirodzene nemajú záujem a budú sa jej zavedeniu všemožne brániť, tak ju môžu uskutočniť občania, avšak nie vzburou, ale dodržaním ústavných krokov. Sú dve možnosti.

 

Založiť občiansku stranu podľa tejto iniciatívy. 

alebo

Iniciovať petíciu vyzbieraním 350 000 podpisov na vypísanie referenda.

 

 

 

Vážení spoluobčania,

pokiaľ si myslíte, že toto je správna a čistá cesta ku skutočnej zmene ako pomôcť väčšine občanom k lepšiemu životu, aby občania rozhodovali sami za seba a nenechali sa ďalších 25 rokov zastupovať a nechať si diktovať vôľu nejakých „76“ poslancov  o tom ako má žiť 5.5 mil. občanov, pridajte sa k tejto iniciatíve v rámci svojich možností a schopností dobrovoľnou a nenásilnou formou, nie ako v klasických stranách. 

 

 

203763 
Návštevníkov