Stanovy

Predbežné stanovy.

STANOVY

politickej strany „Naše Voľby“

Článok l
Vznik strany
  1. Strana „Naše Voľby“ je založená v súlade s Ústavou SR.
 1. Vznikne registráciou strany na Ministerstve vnútra SR v súlade s ustanovením § 7 Zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach, v znení neskorších zmien a doplnení.
Článok 2
Názov, skratka a sídlo strany
 1. Názov strany je Strana „Naše Voľby“.
 2. Skratka strany je „NV“.
 3. Sídlom strany je: Trnava, Matuškova 3.
Článok 3
Programový cieľ

Naše Voľbyje novo vznikajúca strana spontánne zakladaná z nespokojnosti bežných nestranných občanov so systémom aký na Slovensku už veľmi dlho je. Túto stranu zakladáme z jediného dôvodu, aby sme mohli ústavným spôsobom uskutočniť tento ústavný návrh v parlamente. Iná možnosť v našom právnom zriadení nie je možná.

Neprofilujeme sa, nepridávame sa k žiadnym prúdom, nedelíme občanov na takých, či onakých, nikoho nehodnotíme za jeho názory. Pre nás je každý občanom ten, ktorý má štátne občianstvo SR a je akéhokoľvek vyznania, zmýšľania, smerovania doľava-doprava, na východ-na západ, zdravý-chorý, akejkoľvek farby pleti a pod. súčasťou našej krajiny a počítame s každým z nich aj keď je z akéhokoľvek spektra a s nimi a pre nich všetkých chceme zmeniť tento nevyhovujúci volebný systém, kde 76 „poslancov“ rozhoduje ako má 5,5 mil. občanov SR žiť v tejto krajine.
 

Keďže strana nebude nič sľubovať ani ponúkať, stane sa tak pre lobistov nezaujímavá a teda ani nebude nikým sponzorovaná (platená) Všetky aktivity si jej aktivisti a členovia budú podľa svojich možností hradiť zo svojho. Jej jediným poslaním bude zabezpečiť dostatočné množstvo poslancov do NR SR, ktorí ústavným spôsobom zmenia volebný systém na Slovensku. A strana preto musí: 

 • Vytvoriť na Slovensku 150 volebných obvodov = 150 priamo volených poslancov (1 okres cca 2 poslanci), kde je zaručený blízky kontakt poslanca s voličmi (cca 27 000 voličov na jedného poslanca), ktorí ho majú vo svojom okolí a konečne budú mať možnosť sa s ním stretávať, čo doteraz je technicky takmer nemožné. Takto sa dosiahne spravodlivé zastúpenie každého okresu v NR SR.
 • Poslanci vzídu zo  spravodlivých volieb v jednotlivých obvodoch, kde bude zaručená spoločná volebná kampaň všetkých kandidátov, za úplne rovnakých podmienok ako pre majetných, tak i pre nemajetných kandidátov. Títo budú robiť spoločnú volebnú kampaň po všetkých obciach a mestách svojho obvodu. Akákoľvek iná kampaň bude mať za následok vylúčeniekandidáta. Tento systém s miernymi zmenami sa použije aj pre voľby na komunálnej úrovni, VÚC, EÚ, ako aj na volenie vysokých štátnych úradníkov.
 • Z tejto volebnej kampane bude povinným elektronickým hlasovaním zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov vo svojom obvode.
 • Tento poslanec budeodvolateľnýopäť elektronickým hlasovaním min 90% voličov.
 • Tento poslanec bude pracovať tak, ako doteraz. Poslanec bude navyše povinný zvolávať mítingy s voličmi (snímané napr. You tube. Aby tí, čo sa nemôžu dostaviť, mohli sledovať priebeh), na ktorých sa budú väčšinovým spôsobom prijímať požiadavky od občanov.  Zároveň poslanec bude oboznamovať svojich voličov s požiadavkami ostatných voličov z iných obvodov a informovať o dianí v NR SR.
 • Požiadavky, ktoré budú schválené väčšinou prítomných na mítingu, budú poslancom zapísané do systému. Bude sa musieť k ním elektronicky vyjadriť (napr. do troch dní) všetkých cca 27 000 voličov v obvode. Pokiaľ bude viac ako 51% voličov v danom obvode za presadenie tejto pripomienky, tak táto pripomienka sa automaticky prenáša do národného systému. Pokiaľ táto pripomienkazíska viac ako 51% všetkých voličov SR (pri závažných otázkach ohrozenia existencie štátu apod. 90% všetkých voličov), tak túto pripomienku sú povinní poslanci spracovať vo výboroch a pod. Následne posunúť túto pripomienku legislatívcom, medzirezortné pripomienkovanie, odborná verejnosť a pod. Tak, ako teraz vznikajú zákony, aby pripravili návrh zákona. Následne o tomto návrhu zákona bude elektronicky hlasovať  4.4 mil. voličov, vrátane poslancov (poslanecký hlas = občiansky hlas). Pokiaľ bude väčšina voličov SR za prijatie tohto zákona, tak tento zákon sa uverejní v zbierke zákonov a stáva sa účinným. Takto by vznikali občianske zákony, čo doteraz nie je možné. Týmto spôsobom by boli aj rušené, občanom nevyhovujúce zákony, ktoré boli pred tým prijaté iba v NR SR vládou a poslancami.(čl. 72 ústavy) Ostatné zákony budú poslanci konzultovať so svojimi voličmi
 • Touto zmenou teda obmedzíme poslaneckú moc do takej miery, aby už nebol záujem poslanca korumpovať, keďže nakoniec aj tak môžu rozhodnúť občania, čo doteraz nie je možné.(čl. 73 ústavy)

Členovia strany neobsadia žiadne štátne úradnícke miesta. Strana sa zaväzuje, že nebude riadiť, ani spravovať štát.(okrem obzvlášť výnimočných prípadov, kedy si to bude vyžadovať bezpečnosť chodu krajiny)

Územná pôsobnosť a právne postavenie strany.
Strana vykonáva svoju činnosť na území Slovenskej republiky.
Strana je právnickou osobou. Je dobrovoľným združením občanov SR, ktoré vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v súlade so svojimi stanovami a programovým cieľom.
 
Článok 5
Podmienky vzniku členstva
 1. Členom strany sa môže  stať‘ každý bezúhonný občan  Slovenskej  republiky,  ktorý  dosiahol  vek  18 rokov, občianske združenie, strana, či organizácia a zároveň súhlasí so stanovami a programovým cieľom strany, podá prihlášku s čestným vyhlásením a táto bude schválená predsedníctvom strany.
 2. Členstvo v inej politickej strane, politickom hnutí, Občianskom združení či inej organizácie sa nevylučuje.
 3. O členstvo v strane možno  požiadať  písomnou alebo elektronickou  prihláškou, doručenou do sídla strany.
 4. V písomnej prihláške žiadateľa musia byť uvedené, okrem iných, tieto informácie:
 5. Meno a priezvisko.
 6. Rok narodenia.
 7. Bydlisko.
 8. Kontakt /tel. č., mobil, fax, e-mail/.
 9. Prihlášku posúdi Predsedníctvo strany a v prípade jej schválenia vykoná registráciu člena.
Článok 6
Druhy členstva
 1. Zakladajúci člen a pristupujúci členovia. Zakladajúci a pristupujúci členovia strany, pokiaľ  sa nerozhodnú  inak, sú zároveň  členmi predsedníctva strany a majú všetky povinnosti a práva riadneho člena. Zakladajúci členovia strany navrhujú štatutárov. Konkrétny postup v navrhovaní štatutárov strany určuje vnútorná Smernica strany.
 2. Riadny člen. Riadnym  členom strany sa stane každý občan Slovenskej republiky, ktorému členstvo v strane schválilo predstavenstvo.
Článok 7
Práva a povinnosti  členov
Člen strany má právo:
 1. Voliť a byť volený alebo menovaný do orgánov  strany.
 2. Byť navrhnutý a volený za kandidáta strany na funkciu poslanca.
 3. Spolupracovať na príprave dokumentov strany, predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu strany ktorémukoľvek orgánu.
 4. Na všetky informácie a účasť na slobodnej diskusii  o všetkých otázkach činnosti strany.
 5. Obracať sa na ktorýkoľvek príslušný orgán strany s politickými  a organizačnými otázkami a má právo na odpoveď do 30 dní.
 6. Byť právne zastupovaný a podporovaný v činnostiach, ktoré koná v záujme strany a v súlade s jej stanovami a programom.
 7. Slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť strany a na prácu jednotlivých funkcionárov strany.
 8. Zúčastniť sa na rokovaní straníckych orgánov pokiaľ prerokovávajú jeho záležitosti.
 9. Prerušiť členstvo spôsobom ustanovenými týmito stanovami.
 10. Ukončiť členstvo v strane.
Člen strany má povinnosť:
 1. Dodržiavať a presadzovať základné princípy programu strany a stanovy strany.
 2. Zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií, ktoré prijal.
 3. Oznamovať Predstavenstvu všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov za účelom ich evidencie.
 4. Vedome neohrozovať‘ záujmy strany pri plnení jej programového cieľa.
Článok 8
Zánik členstva
Členstvo v strane zaniká:
 1. Úmrtím člena.
 2. Písomným oznámením o vystúpení zo strany a to dňom doručenia oznámenia príslušnej okresnej organizácii.
 3. Stratou občianstva SR a to dňom straty.
 4. Právoplatnosťou  rozhodnutia  súdu o obmedzení alebo o strate spôsobilosti na právne úkony a to dňom právoplatnosti  rozhodnutia.
 5. Vylúčením zo strany.
Dôvodom na vylúčenie zo strany je:
 1. Právoplatné odsúdenie člena strany za úmyselný trestný čin.
 2. Predloženie nepravdivého  čestného  vyhlásenia  žiadateľa  o členstvo v strane o jeho občianskej  a trestnoprávnej  bezúhonnosti.
 3. Konanie člena strany, ktoré poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie  strany alebo je v príkrom rozpore s ideovým programovým  cieľom a stanovami.
 4. Zrušením strany.
 5. O vylúčení člena zo strany rozhoduje Predsedníctvo.

Rozhodnutie o vylúčení zo strany musí byť písomne zdôvodnené a doručené  členovi.  Proti     rozhodnutiu  o vylúčení má právo člen odvolať sa do 14 dní od doručenia na rozhodcovskú  komisiu.  Odvolanie má odkladný účinok.

Článok 9
Prerušenie  a pozastavenie  členstva
 1. Členstvo v strane môže byť prerušené na základe písomnej žiadosti člena o prerušenie členstva doručenej Predsedníctvu strany zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie. O žiadosti o prerušenie členstva rozhoduje Predsedníctvo strany. V prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré požiadal člen o prerušenie členstva,  oznámi  písomne  túto skutočnosť‘ predsedníctvu  strany, pričom sa členstvo obnovuje dňom doručenia tohto oznámenia. Počas prerušenia členstva nesmie takýto člen strany kandidovať‘ na verejnú funkciu na kandidátnej  listine  inej politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických  hnutí alebo ako nezávislý kandidát a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu strany, ktorý je oprávnený schvaľovať‘ kandidátne listiny na verejné funkcie. Počas prerušenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byt‘ volený do orgánov strany.
 2. Členstvo v strane je pozastavené vždy, keď je člen strany ustanovený do štátnej alebo verejnej funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis vylučuje členstvo v politickej strane alebo hnutí. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byt‘ volený do orgánov strany.
 Článok l0
Ústredné orgány strany
Strana má nasledovné ústredné orgány:
 1. Členská schôdza.
 2. Predsedníctvo.
 3. Predseda
 4. Sekretár
 5. Revízna komisia.
Článok 11
Členská schôdza strany
 1. Najvyšším orgánom strany je členská schôdza. Členská schôdza ako najvyšší orgán strany určuje  strategickú líniu strany. Delegátmi členskej schôdze s hlasovacím právom sú členovia strany.
 2. Členskú schôdzu strany zvoláva Predsedníctvo strany najmenej raz za dva roky alebo podľa potreby.
 3. Predsedníctvo strany je  povinné  zvolať mimoriadnu Členskú schôdzu v prípade,  ak o to písomne požiada minimálne jedna tretina členov.
 4. Členská schôdza schvaľuje kandidátnu listinu do parlamentných volieb.
 5. Členská schôdza rozhoduje o zmenách stanov strany.
 6. Členská schôdza rozhoduje o voľbe a odvolaní členov Predsedníctva strany.
 7. Členská schôdza rozhoduje o voľbe a odvolaní predsedu strany.
 8. Členská schôdza rozhoduje o voľbe a odvolaní podpredsedov strany.
 9. Členská schôdza rozhoduje o voľbe a odvolaní členov Revíznej komisie.
 10. Členská schôdza rozhoduje o programe a politike strany a rozhoduje o zostavení kandidátov na poslancov do volieb NR SR.
 11. Členská schôdza rozhoduje o zrušení strany dobrovoľným rozpustením, zlúčením s inou politickou stranou a politickým hnutím.
 12. Členská schôdza rozhoduje o vymenovaní likvidátora  v prípade  rozhodnutia  o zrušení  strany dobrovoľným  rozpustením.
 13. Členská schôdza rozhoduje o ďalších otázkach podľa schváleného programu Členskej schôdze.
 14. Ak je predmetom rokovania Členskej schôdze voľba členov orgánu strany alebo voľba funkcionára strany, funkčné obdobie doterajších členov orgánu strany alebo funkcionára strany končí zvolením nových členov orgánov strany alebo funkcionára strany.
 15. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov Členskej schôdze priamo alebo online. Pokiaľ členská schôdza nie je uznášania schopná v danom termíne, tak prítomní odsúhlasia nové zasadnutie o 60 minút neskôr a keď ani potom nebude uznášania schopná v riadnom počte, tak členská schôdza rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 16. Členská schôdza rozhoduje uznesením. Uznesenie Členskej schôdze je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov Členskej schôdze alebo online.
 17. Členská schôdza môže zmeniť ideové poslanie strany iba so súhlasom 90% členov strany.
Článok   12
Predsedníctvo strany
 1. Predsedníctvo strany je jej najvyšším orgánom medzi jednotlivými zasadnutiami Členskej schôdze, plní úlohy prijaté uznesením Členskej schôdze a zabezpečuje plnenie programového cieľa strany.
 2. Predsedníctvo má najviac 25 členov. Predsedníctvo rozhoduje uznesením. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Pokiaľ predsedníctvo nie je uznášania schopné v danom termíne, tak prítomní odsúhlasia nové zasadnutie o 60 minút neskôr a keď ani potom nebude uznášania schopné v riadnom počte, tak Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
 3. Predsedníctvo zvoláva na rokovanie predseda. Predsedníctvo zasadá spravidla raz mesačne. Ak o zvolanie zasadnutia Predsedníctva požiada písomne jedna tretina jeho členov, je predseda strany povinný zvolať zasadnutie Predsedníctva do 7 dní od doručenia písomnej žiadosti.
 4. Predsedníctvo strany zvoláva zasadnutie Členskej schôdze.
 5. Predsedníctvo strany určuje postup pri plnení programových cieľov a programu strany.
 6. Predsedníctvo strany rozhoduje o zostavení kandidátnej listiny strany pre voľby do NR SR.
 7. Predsedníctvo strany schvaľuje interné predpisy strany.
 8. Predsedníctvo strany rozhoduje o vytvorení poradných orgánov strany.
 9. Predsedníctvo strany rozhoduje o vylúčení člena strany, ktorý svojím konaním poškodzuje  dobré meno strany alebo postavenie strany alebo je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami.
 10. Predsedníctvo strany vytvára koalíciu s inými stranami.
 11. Za výkon svojej činnosti Predsedníctvo zodpovedá Členskej schôdzi.

Článok  13

Predseda a podpredsedovia strany

 1. Predseda je predstaviteľ strany, ktorý riadi politickú činnosť strany a zastupuje stranu pri presadzovaní jej programových cieľov. V čase neprítomnosti predsedu strany vykonáva pôsobnosť predsedu strany ním poverený podpredseda.
 2. Predsedníctvo poskytuje Členskej schôdzi správu o politickej činnosti strany.
 3. Predsedníctvo predkladá personálne návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti Predsedníctva.
 4. Podpredsedovia strany sú členmi Predsedníctva a vedenie strany má najviac 4 podpredsedov. Podpredsedovia na základe uznesenia Predsedníctva koordinujú vnútropolitické aktivity v rámci zverenej oblasti a sú základným článkom riadenia strany.
 5. V mene strany v politických otázkach koná a podpisuje predseda strany spolu s ďalším členom alebo ním poverený člen Predsedníctva strany podľa organizačného poriadku schváleného Predsedníctvom strany a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripoja svoj podpis a presné označenie funkcie v predsedníctve.
Článok 14
Revízna komisia
 1. Revízna komisia (v ďalšom texte len RK) je ústredným orgánom strany. RK má troch členov. Členov RK volí a odvoláva Členská schôdza strany. Zo svojho stredu si volia predsedu RK. RK sa schádza na rokovanie spravidla raz za pol roka, pričom rokovanie je povinný zvolať jej predseda.
 2. V prípade, ak klesne počet členov RK pod stav uvedený v bode l. tohto článku počas svojho funkčného obdobia, predstavenstvo má právo vymenovať náhradných členov RK do konania nasledujúceho zasadnutia Členskej schôdze.
 3. RK preskúmava ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie členskej schôdze.
 4. Členovia RK sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti strany a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou, či sa činnosť strany uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a internými predpismi.
 5. RK je povinná upozorniť predsedníctvo strany na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie.
 6. Členstvo v RK je nezlúčiteľné s členstvom v ostatných orgánoch.
 7. Za výkon svojej činnosti RK zodpovedá Členskej schôdzi.
 8. Činnosť a spôsob rozhodovania RK upraví štatút schválený predsedníctvom.
Článok 15
Hospodárenie strany
 1. Príjmy strany sú len bezhotovostné a do max. výšky 500,-EUR  1x za rok a subjekt.
 2. Príjmy dobrovoľných a ľubovoľných členských príspevkov.
 3. Príjmy z darov a iných bezodplatných plnení.
 4. Výdavkami strany sú náklady spojené s činnosťou strany, ktoré sú vynaložené v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 5. Strana hospodári podľa schváleného rozpočtu strany, ktorý obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky. Rozpočet strany sa zostavuje a schvaľuje na kalendárny rok.
 6. Dar poskytnutý strane na konkrétny účel  môže strana použiť  na iný účel  len s predchádzajúcim súhlasom.
 7. Strana vedie účtovníctvo v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
 8. Strana zodpovedá za svoje záväzky  celým svojím majetkom. Členovia  strany za záväzky strany ani nezodpovedajú, ani neručia.
Článok  16
Zrušenie strany
 1. Dobrovoľným zrušením.
 2. Zlúčením s inou politickou stranou alebo iným politickým hnutím.
 3. Vyhlásením konkurzu  alebo zamietnutím  návrhu  na vyhlásenie  konkurzu pre nedostatok majetku.
 4. Právoplatným rozhodnutím Najvyššieho súdu SR o rozpustení strany.
 5. Z iných dôvodov, ak tak ustanoví zákon.
 6. O zrušení strany  rozhoduje Členská schôdza.
 7. Po zrušení strany môžu jej orgány, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať‘ iba pôsobnosť‘ súvisiacu so zrušením.
Článok 17
Zánik strany
 1. Strana zaniká dňom, keď Ministerstvo vnútra SR vykoná výmaz strany z registra strán.
 2. Zániku strany predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.
 3. Pokiaľ bola strana zrušená dobrovoľným zrušením alebo zlúčením s inou politickou stranou, návrh na výmaz strany z registra strán podáva vedenie strany do 5 dní od zrušenia.
 4. Pokiaľ bola strana zrušená s likvidáciou, zrušenie strany a údaje, ktoré sa zapisujú do registra strán, oznámi likvidátor Ministerstvu vnútra SR do 5 dní od zrušenia. Likvidátor podá návrh na výmaz strany z registra strán najneskôr do 30 dní od skončenia likvidácie.
Článok 18
Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom
  1. V prípade zrušenia strany s likvidáciou, Členská schôdza, ktorá rozhodne o zrušení strany zároveň tým istým rozhodnutím vymenuje likvidátora a určí výšku jeho odmeny. Likvidátorom môže byt‘ iba fyzická osoba.
  2. Likvidátor vykoná likvidáciu v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi.
  3. Likvidátor robí v mene strany len úkony smerujúce k likvidácii.
  4. Pri výkone tejto pôsobnosti likvidátor plní záväzky strany, uplatňuje pohľadávky strany a prijíma plnenia, zastupuje stranu pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Likvidátor môže uzavierať nové zmluvy len v súvislosti s ukončením nevybavených zmluvných vzťahov.
  5. Ku dňu skončenia likvidácie likvidátor zostaví účtovnú závierku.
 1. Majetok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov, určí likvidátor s predsedníctvom.
Článok 19
Postup pri zmene a dopĺňaní stanov
  1. Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia Členskej schôdze prijatého nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov Členskej schôdze a to formou samostatných písomných a riadne očíslovaných dodatkov.
  2. Súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene stanov môže Členská schôdza prijať rozhodnutie o vydaní úplného znenia stanov.
 1. atď,atď